Er bestaat niet zoiets als ‘de prijs’ voor het voeren van een boekhouding.

In het overgrote deel van de gevallen zal het ereloon dat wordt aangerekend rechtstreeks verband houden met het (verwachte) aantal uren dat aan uw dossier wordt/zal worden besteed.

Dit hangt in belangrijke mate samen met:

  • het aantal documenten die u zult binnenbrengen
  • of het over een enkelvoudige of dubbele boekhouding gaat
  • het type onderneming (betreft het een vennootschap of een eenmanszaak?)
  • is uw onderneming BTW-plichtig of niet, of geniet ze de vrijstelling voor kleine ondernemingen?
  • de complexiteit van uw dossier
  • de prijszetting van het kantoor

Er onderscheiden zich 3 grote lijnen voor wat betreft de aanrekening van het ereloon:

Nogal wat kantoren opteren ervoor om de uurprestaties aan te reken, eventueel tegen verschillende tarieven, afhankelijk de soort prestatie (administratie, fiscaliteit, gespecialiseerde adviezen,…).

Andere kantoren opteren er dan weer voor om een forfaitair bedrag af te spreken op basis van hun verwachtingen.  Dit forfaitair tarief kan afhankelijk van de gemaakte afspraken steeds worden aangepast voor toekomstige aanrekeningen.

Een derde vaak gehanteerde werkwijze is dat men een vaste som per maand of per kwartaal aanrekent en op het einde van het jaar deze sommen verrekent met het ereloon op basis van de werkelijke uurprestaties.  Hieruit kan blijken dat u een tegoed heeft, maar er kan ook een opleg te betalen zijn.

Hoeveel de boekhouding van uw (toekomstige) onderneming zal kosten kunt u het best vernemen van het kantoor waar u een beroep op wenst te doen zelf.

Op basis van de informatie die wij verzamelden kunnen wij wel tot een inschatting komen van hoe de erelonen van de aangesloten kantoren zich tot elkaar verhouden.  Zo kunnen we desgewenst rekening houden met uw verwachtingen op dat vlak.